Официални правила на кампанията на Gliss в магазини Лили Дрогерие


Участието в играта е обвързано с покупка.


РАЗДЕЛ 1. Организатор на кампанията. Обвързваща сила на правилата.
1.1 Организаторът на кампанията Gliss („Рекламната кампания“, „Кампанията“) е Хенкел България ЕООД, регистрирано в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията с ЕИК: 203767229, със седалище и адрес на управление: гр. София 1766,район Младост, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 2, ет. 4.
1.2. Партньор на Кампанията е „Лили Дрогерие” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201035329, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Иван Денкоглу” 26, ет. 2, (наричано по-нататък за краткост „Партньор” или “Лили”).
1.3 Участниците в кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на кампанията (наречени тук по-долу “Официални Правила”).
1.4. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на кампанията на Интернет адрес: sk-promo.bg.
1.5. Организаторът на Рекламната кампания си запазва правото да допълва или променя настоящите Официални Правила, като промените влизат в сила от момента на оповестяването им на посочения Интернет адрес.

РАЗДЕЛ 2. Период и територия на кампанията
2.1 Периодът на провеждане на кампанията е от 01.07.2024 г. до 31.07.2024 г. или до изчерпване на наградите.
2.2. Кампанията се организира и провежда в магазини Лили Дрогерие на територията на Република България, при посочените в настоящите правила механизъм, условия и срок.
2.3. Кампанията не важи при покупка, направена през онлайн магазина на Лили Дрогерие

РАЗДЕЛ 3. Условие за участие в кампанията:
3.1 Участието в кампанията е обвързано с покупка на продукт Gliss за минимална стойност: 4 лв.

РАЗДЕЛ 4. Механизъм на участие.
4.1. Организаторът желае да промотира своите продукти и услуги чрез рекламни дейности. В тази връзка той организира настоящата Кампания, като предлага на участниците възможност да спечелят една от наградите, посочени в раздел 5 от настоящите Официални правила.
4.2. Всеки клиент, който е закупил продукт с марка Gliss за минимум 4 лв. от търговски обект на Партньора в периода на Кампанията, може да спечели една от наградите, налични в обекта, от който е закупен продукта. Срещу една касова бележка клиентът получава една скреч карта, независимо от броя и общата стойност на закупените продукти, посочени в касовата бележка. Изтеглянето на скреч карта е възможно само непосредствено след извършване на покупка на касата на търговския обект, от който е закупен артикулът и при условие, че покупката е направена в периода на Кампанията. След изтриване на печеливша скреч карта, клиентът печели една от предвидените в раздел 5 награди.
4.3. Всеки клиент има право да участва в Играта многократно при условие, че извърши покупка на продукт, участващ в Кампанията, изтегли скреч-карта и отговаря на изискванията, посочени в настоящите Официални правила.

РАЗДЕЛ 5. Награди
5.1. Всички участници, изпълнили условията, посочени в настоящите Официални правила, имат шанс да спечелят една от 14 100 бр. GLISS 4-в-1 BONDING МАСКА ЗА КОСА 10 мл или една от 900 бр. GLISS 4-в-1 BONDING МАСКА ЗА КОСА 400 мл от наличните в съответния обект на Лили Дрогерие.
5.2. Не се допуска подмяна на спечелена награда с нейната парична стойност.

РАЗДЕЛ 6. Участници в кампанията
6.1. Кампанията е открита за участие за всички физически лица, навършили 18 години, които отговарят на условията, посочени в настоящите Официални правила.
6.2 С участието си в кампанията участниците се обвързват с описаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на кампанията.
РАЗДЕЛ 7. Процедура за теглене, обявяване и получаване на наградите

7.1. Всеки един потребител, за да участва в кампанията за разпределяне на наградите, трябва да е изпълнил условията за участие в кампанията, посочени в т. 4.2.
7.2. Наградите се получават веднага на място в съответния магазин Лили Дрогерие, в зависимост от наличностите в магазина.
РАЗДЕЛ 8. Други условия

8.1. Организаторът може да прекрати кампанията, като обяви това по подходящ начин, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на награди. Организаторът и Партньорът не носят отговорност по никакъв начин пред Участниците и/или трета страна за каквито и да било преки или непреки вреди и разходи, които биха могли да възникнат от изменение, спиране или прекратяване на Кампанията, както и от изчерпване на определени видове награди или наградите като цяло, преди крайния срок на Кампанията или от друга причина, свързана с изпълнението на Кампанията.
8.2. Настоящите Официални правила се уреждат от българското право и всеки спор, свързан с тяхното тълкуване и/или изпълнение, ще бъде решен от компетентния съд в Република България, съобразно правилата на ГПК за родова подсъдност на спора.
Настоящите правила влизат в сила на 01.07.2024 г. и са задължителни за участниците в Кампанията.

Гр. София

 

период на промоцията: 01.07.2024 г. до 31.07.2024 г.